SKVĚLÝ OBCHOD s.r.o.
Rybná 716/24, 110 00 Praha
IČO: 17094119

Spisová značka: C 366467/MSPH Městský soud v Praze

číslo bankovního účtu (CZK): 2102220804/2010 (Fio Banka)
IBAN: CZ35 2010 0000 0021 0222 0804

číslo bankovního účtu (EUR): 2702220808/2010 (Fio Banka)
IBAN: CZ94 2010 0000 0027 0222 0808


Tyto Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí všech obchodních smluv uzavíraných mezi společností Skvělý obchod s.r.o. (dále jen „zpracovatel“) a druhou stranou (dále jen „zákazník“).

Veškeré obchodní vztahy se řídí těmito VOP právním řádem České republiky.

Tyto VOP jsou základními podmínkami prodeje zboží a služeb zpracovatele a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito dispozitivními normami přednost.

Případná ujednání odchylující se od těchto VOP musí mít vždy písemnou podobu a musí být signovány oběma smluvními stranami.

Zpracovatel je povinen upozornit zákazníka na existenci těchto VOP.

Uzavřením smlouvy zákazník stvrzuje svůj jednoznačný souhlas s tím, aby se obchodní závazkový vztah mezi zpracovatelem a zákazníkem řídil těmito VOP.


§ 1 - VYMEZENÍ OBCHODNÍHO VZTAHU

1.1
Obchodním vztahem se dle těchto VOP rozumí vztah mezi zpracovatelem a zákazníkem, který se týká konkrétní objednávky na dodání zboží nebo služeb zákazníkovi.

1.2
Zpracovatelem se dle těchto VOP rozumí společnost Skvělý obchod s.r.o., se sídlem Praha 110 00, Rybná 716/24, IČO 17094119.

1.3
Zákazníkem se dle těchto VOP rozumí jakákoli fyzická osoba, osoba podnikající na základě živnostenského či jiného oprávnění, obchodní společnost,  rozpočtové a příspěvkové organizace, stát či samosprávné celky. Zákazník musí mít způsobilost k uzavření smlouvy dle platného právního řádu České republiky.


§ 2 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O SMLOUVÁCH

2.1
Základním typem smlouvy uzavírané mezi zpracovatelem a zákazníkem je smlouva kupní ve smyslu ustanovení § 409 a následujících Obchodního zákoníku. O tento typ smlouvy se jedná zejména tehdy, jde-li o samostatnou výrobu.

2.2
Je-li součástí objednávky montáž, uzavírá se mezi zpracovatelem a zákazníkem smlouva o dílo ve smyslu ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku.

2.3
Vzhledem k tomu, že v oborech podnikání zpracovatele dochází k velmi rozmanitým typům obchodních vztahů, nelze vyloučit ani uzavření jiných typů smluv mezi zpracovatelem a zákazníkem, včetně smluv innominátních.


§ 3 - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O DŮVĚRNÝCH INFORMACÍCH

3.1
Jestliže si strany při jednání o uzavření smlouvy navzájem poskytnou informace označené jako důvěrné, nesmí je strana, které byly tyto informace poskytnuty, prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy, či nikoli. Kdo poruší tuto povinnost, je povinen k náhradě škody. V otázkách náhrady škody se postupuje dle ustanovení § 373 a následujících Obchodního zákoníku.

3.2
Za důvěrné jsou považovány především veškeré informace (o zpracovateli i zákazníkovi) o používaných výrobních technologiích, počtech zaměstnanců a jejich pracovní náplni, organizaci práce, obratech a tržbách a jakékoliv další interní informace obdobného charakteru.


§ 4 - PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

4.1
Objednání zboží resp. služeb zákazníkem musí mít vždy písemnou formu, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná emailem.

4.2
Objednávka s uvedením cen, dodacích podmínek a platebních podmínek platí za přijatou pouze tehdy, je-li zpracovatelem písemně potvrzena.

4.3
Odesláním objednávky dává zákazník najevo svobodnou vůli uzavřít smlouvu se zpracovatelem.


§ 5 - ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

5.1
Chce-li zákazník zrušit objednávku nebo její část, musí o této skutečnosti neprodleně uvědomit zpracovatele, a to písemnou či ústní formou.

5.2
Zrušení objednávky v době výroby není možné, zákazník je v takovém případě povinen objednané zboží či službu odebrat a uhradit v plné výši.

5.3
Do doby výroby se počítá časový úsek od zakoupení materiálů na konkrétní zakázku po její předání zákazníkovi.

5.4
Požaduje-li zákazník zrušení objednávky v době, kdy ještě nedošlo k nákupu materiálu, ale bylo již započato s grafickými pracemi na zakázce, eventuálně jiné započaté práce s plněním zakázky související, je zákazník povinen uhradit provedené práce.


§ 6 - KVALITA VÝROBKŮ A SLUŽEB

6.1
Zpracovatel se zavazuje dodat výrobky či služby objednané zákazníkem v množství, kvalitě a provedení na trhu obvyklém.

6.2
Požaduje-li zákazník nestandardní kvalitu či provedení výrobku, musí být tento požadavek výslovně uveden v objednávce spolu s přesnou specifikací nestandardní vlastnosti výrobku.


§ 7 - CENY VÝROBKŮ A SLUŽEB

7.1
Ceny se řídí aktuálně platným ceníkem firmy Skvělý obchod s.r.o., Rybná 716/24, Praha 110 00, IČO 17094119 a jsou uváděny včetně DPH.

7.2
Zpracovatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

7.3
Zakázky jsou vždy účtovány podle aktuálně platného ceníku v době přijetí zakázky.

7.4
Dojde-li v době od přijetí zakázky do nákupu materiálu prokazatelně ke změně vstupních cen materiálů, vyhrazuje si zpracovatel, po dohodě se zákazníkem, změnu kupní ceny v závislosti na změnách cen jednotlivých složek výrobních nákladů dodávaného zboží, zejména cen surovin.


§ 8 - AUTORSKÁ PRÁVA

8.1
Autorská práva k firemním značkám, logům apod., jež jsou vytvářeny zpracovatelem pro zákazníka, náleží po zaplacení plné výše sjednané ceny zákazníkovi.

8.2
Za autorská práva veškerých, zákazníkem dodaných, podkladů ruší zákazník.


§ 9 - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O DODÁVKÁCH S MONTÁŽÍ

V případě zakázek, jejichž součástí je výroba a současně montáž, bude postupováno následujícím způsobem:

9.1
Po dokončení výroby bude zákazník vyrozuměn, aby se osobně dostavil ke kontrole hotového výrobku.

9.2
Po kontrole a odsouhlasení vzhledu a jakosti výrobku bude zákazníkovi vyúčtována kompletní výroba včetně DPH.

9.3
Teprve po uhrazení plné kupní ceny hotového výrobku bude provedena montáž výrobku, která bude následně vyúčtována a uhrazena zákazníkem.


§ 10 - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O KOREKTURÁCH

10.1
U všech zakázek, jejichž součástí je grafické zpracování návrhu, bude zákazník vyzván k provedení korektury grafického návrhu.

10.2
Zpracovatel se zavazuje vyrobit zboží v souladu s návrhem, který byl při korektuře odsouhlasen.

10.3
Odsouhlasením korektury přebírá zákazník odpovědnost za případné grafické chyby, v případě textů i za jazykovou a gramatickou správnost a úplnost. Zákazník nese odpovědnost za takto vzniklé vady na zboží a je povinen zboží uhradit. Případná nová výroba bezchybného výrobku je považována za novou zakázku.

10.4
U všech zakázek, jejichž podklady jsou v kompletní podobě dodány zákazníkem, nese zákazník veškerou odpovědnost za grafickou, jazykovou a gramatickou úplnost a správnost výrobku.


§ 11 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1
Zákazník provádí úhradu zboží a služeb v hotovosti nebo na základě faktury.

11.2
Běžná splatnost faktury zákazníkem je 14 dní. Změna splatnosti je možná pouze po dohodě se zpracovatelem.

11.3
Zpracovatel si vyhrazuje právo požadovat před zahájením výroby po zákazníkovi zálohu na zboží nebo služby. Výši zálohy zpracovatel stanoví dle okolností a charakteru konkrétní zakázky, přičemž může záloha činit až 100 % z kupní ceny bez DPH.

11.4
Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení zboží nebo služby v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě splatnosti.

11.5
Pro případ, že zákazník nesplní svou povinnost uhradit řádně a včas jakýkoli finanční závazek vyplývající pro něj ze smlouvy uzavřené se zpracovatelem nebo těchto VOP, které jsou nedílnou součástí smlouvy nebo obchodního vztahu (zejména závazek uhradit kupní cenu zboží a služeb či její část, zaplatit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení), je zpracovatel oprávněn využít 3.osobu za účelem vymožení pohledávky zákazníka, přičemž zákazník je povinen uhradit veškeré náklady spojené s nutností takového vymáhání. Zákazník pro tento případ souhlasí s předáním veškerých dokumentů nutných k vymáhání pohledávky této 3. osobě týkajících se příslušné zakázky zákazníka. Zpracovatel není povinen zákazníka předem informovat o předání pohledávky 3. osobě k vymáhání.


§ 12 - SMLUVNÍ POKUTY

12.1
V případě, že zákazník nepřevezme výrobek či službu ve sjednaném termínu a sjednaném místě, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 30% bez DPH z kupní ceny či ceny díla..

12.2
Takto smluvená pokuta se nedotýká náhrady škody.

12.3
Pokud si zákazník i přes písemnou výzvu zpracovatele nepřebere zboží ve lhůtě 14 dnů, je zpracovatel oprávněn toto zboží zlikvidovat. Toto však nezbavuje zákazníka povinnosti zaplatit kupní cenu, smluvní pokutu či náhradu škody, jakož i  další náklady s likvidací zboží související.

12.4
V případě, že na straně zákazníka dojde k prodlení se zaplacením kupní ceny či ceny za zhotovení díla, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 30% dlužné částky bez DPH.

12.5
Vznikem povinnosti zákazníka uhradit smluvní pokutu není dotčena jeho zákonná povinnost platit úroky z  prodlení.


§ 13 - PRODLENÍ A ÚROKY Z PRODLENÍ

13.1
Zákazník je v prodlení, nesplní-li svůj závazek zcela k poslednímu dni lhůty určené pro splnění jeho závazku.

13.2
Jediným liberačním důvodem pro nesplnění povinnosti zákazníkem, je prodlení na straně zpracovatele.

13.3
Je-li zákazník v prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny, nebo její části, náleží zpracovateli úroky z prodlení, a to ve výši 0,1 % za každý započatý den prodlení.


§ 14 - ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

14.1
Zpracovatel poskytuje na všechny výrobky zákonnou záruční lhůtu v trvání 6 měsíců. U materiálů, jejichž kvality jsou výrobci garantovány prodlouženou záruční lhůtou, garantuje zpracovatel tyto kvality prodlouženou záruční dobou maximálně do délky záruky stanovené výrobcem.

14.2
Je-li výrobek kombinován z více komponentů, z nichž pouze část podléhá prodloužené záruční době, vztahuje se tato prodloužená záruční doba pouze na komponenty výslovně určené zpracovatelem.

14.3
Reklamace lze uplatnit pouze v záruční době.

14.4
Reklamaci je nutno uplatnit bezprostředně po zjištění vady zboží opravňující k reklamaci.

14.5
V případě reklamace spodního prádla nebo v případě vrácení spodního prádla ve lhůtě 14 dnů zpracovatel bude akceptovat reklamace nebo vrácení zboží pouze v případě, že bude spodní prádlo nenošené a bude mít na sobě všechny původní cedulky. Vyzkoušení spodního prádla je možné pouze na vlastní prádlo zákazníka.

14.6
Reklamace musí být uplatněna písemně, s přesným vymezením reklamované vady.

14.7
Zpracovatel je povinen o uznání či neuznání reklamace vyrozumět zákazníka písemně ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace zákazníka.

14.8
Zpracovatel je povinen odstranit reklamovanou vadu s náležitou odbornou péčí.

14.9
Nelze-li vadu na výrobku odstranit, poskytne zpracovatel zákazníkovi slevu na výrobek s neodstranitelnou vadou.

14.10
Nelze-li vadu výrobku zhojit opravou, ani slevou kupní ceny, vrátí zpracovatel zákazníkovi celou kupní cenu výrobku a ponechá si vadný výrobek.


§ 15 - POVINNOSTI ZPRACOVATELE

15.1
Zpracovatel je povinen postupovat při výrobě s náležitou odbornou péčí.

15.2
Zpracovatel je povinen oznámit neprodleně zákazníkovi, došlo-li ke změnám vstupních cen materiálu, které budou mít vliv na konečnou cenu výrobku.

15.3
Není-li v objednávce stanoveno rozpětí ceny, do které lze výrobek dodat zákazníkovi, je zpracovatel povinen zastavit práce na výrobku až do doby, kdy bude změna ceny schválena zákazníkem.

15.4
Zpracovatel je povinen dodat výrobky na místo, které ve smlouvě určí zákazník. Není-li dohodnuto jinak, hradí dopravu zákazník.

15.5
Zpracovatel je povinen dodat zboží v dohodnutém termínu. Nelze-li ze závažných důvodů tento termín dodržet, je zpracovatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat zákazníka.

15.6
Zpracovatel je povinen předat k výrobkům veškerou dokumentaci a seznámit jej s požadavky na údržbu výrobku.

15.7
Zpracovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k zákazníkovi, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

15.8
Zpracovatel je povinen chránit zájmy zákazníka mající souvislost s jejich smluvním vztahem a informovat zákazníka  o všech skutečnostech, majících vztah k jejich smluvnímu vztahu.


§ 16 - POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

16.1
Zákazník je povinen poskytnout zpracovateli všechny informace a podklady potřebné k řádnému splnění závazku zpracovatelem.

16.2
Zákazník je povinen poskytnout zpracovateli veškerou potřebnou součinnost při realizaci objednávky.

16.3
Informace v bodech 16.1 a 16.2 je zákazník povinen poskytnout bez zbytečného odkladu. Pro případ nesplnění takovéto povinnosti včas a řádně si zpracovatel vyhrazuje právo posunutí termínu předání výrobku nebo služeb o časový okamžik odpovídající prodlení zákazníka. Pokud i přes výzvu zpracovatele neposkytne zákazník potřebnou součinnost ve lhůtě stanovené zpracovatel, je zpracovatel oprávněn odstoupit od smlouvy od samého počátku  a požadovat po zákazníkovi úhradu více nákladů s nesplněním takové povinnosti souvisejících.

16.4
Zákazník je povinen převzít výrobky či služby ve sjednaném termínu a na sjednaném místě.

16.5
Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu ve sjednané výši, termínu a sjednaným způsobem.


§ 17 - PŘEDÁNÍ VÝROBKU

17.1
Po dokončení výroby bude zákazník vyzván zpracovatelem, aby si převzal hotový výrobek.

17.2
Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, platí, že zákazník je povinen převzít hotový výrobek v sídle zpracovatele v provozních hodinách.

17.3
Pokud některá strana požádá, musí smluvní partner vyhovět a vypracovat zápis o předání díla či výrobku.


§ 18 - PŘECHOD VLASTNICTVÍ

18.1
Vlastnictví ke zhotovené věci přechází na zákazníka až po předání výrobku a po zaplacení celé kupní ceny včetně DPH.

18.2
Je-li splněna jen jedna z těchto podmínek, zůstává výrobek ve vlastnictví zpracovatele až do splnění obou podmínek.


§ 19 - PLATNOST VOP

19.1
Tyto VOP jsou platné a účinné od data vyhlášení a plně nahrazují předchozí znění.

19.2
Jestliže se jedna nebo více částí těchto VOP stane z jakýchkoliv důvodů právně neúčinnou, netýká se to částí zbývajících.

19.3
Pokud není stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku. Ve smyslu §273 Obchodního zákoníku se tyto podmínky považují za všeobecné obchodní podmínky dodávek zboží resp. služeb nabízených společností Skvělý obchod s.r.o.

19.4
Zpracovatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto VOP. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem.

19.5
Zpracovatel si vyhrazuje v jednotlivých obchodních případech právo na individuální úpravu těchto VOP, vždy však po předchozí dohodě se zákazníkem.


§ 20 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO / SPOTŘEBITELE

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží.

 

V Jihlavě dne 27.05.2022  Skvělý obchod s.r.o.